MENU
 

Town Planning and Development Division

 

Objektif:

Memastikan perancangan pembangunan bandar yang teratur dan emenuhi keperluan perbandaran.

Fungsi Utama:

  1. Bertanggungjawab dalam hal-hal pengurusan, penyelarasan dan penyediaan setiap pelan-pelan bangunan dan memperakukan polisi-polisi dan dasar yang berkaitan dengan pembangunan kawasan majlis.
  2. Bertanggungjawab dalam penyediaan pelan-pelan perancangan dan rancangan-rancangan pemaju sama ada Rancangan Struktur / Rancangan Tempatan yang menentukan pembangunan Majlis.
  3. Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan ditapak adalah menepati guna tanah ‘zoning’ serta pelbagai peraturan perancangan.
  4. Bertanggungjawab dalam hal-hal pengurusan, pelaksanaan dan penyelenggaraan projek yang dilaksanakan oleh Majlis.